جانم..

سر بعضى چيزها

مثل «دوستت دارم»

كه نمى‌شود كوتاه آمد!هى جمع مى‌شود، جمع مى‌شود

مى‌شود تمام دل‌خوشيت

اصلاً حيف نيست

اين همه دوستت داشته باشم

و زندگيش نكنى؟