🍂🍃به كوتاهی آن

🍂🍃لحظه شادی كه گذشت

🍂🍃غصه هم ميگذرد ...