زندگی
میتواند فوق العاده باشد
اگر دیگران ما را به حال خودمان
بگذارند....

چاپلین