دل من محکمه ایست...
که به من می گوید:
همه را دوست بدار!
به همه خوبی کن!
و اگر بد دیدی،
دل به دریای محبت بزن و
بخشش" کن...