غــربـت آن نیست کـه ؛
نداننــد کجــایی و بگیــرنــد سراغت...
غــربـت آن است کـه 
بداننــد کجــایی و نگیــرند سراغت ...!