زیادی فکر کردن به گذشته،
تونل زدن به تاریکیه

مراقب باش تا حدی بهش فکر کن
که بتونی ازش درس بگیری . . .