مرا از همین فاصله دوست بدار

کنون که ناگزیرِ فاصله‌ایم