بعضی ها طوری زندگی میکنند
انگار تا ابد زنده اند و جاودانه اند.
آنها عاشق آدم‌ها نمی شوند،
بلکه روی آنها
سرمایه گذاری می‌کنند