خودم را در آغوش می‌کشم

پر بوسه و بغل دار

به نیتِ داشتنت