ما سالهاست زنده بر چوبه داریم
خود را زده بر خواب ولی بیداریم