شاید چارلز بوکوسکی یه چی میدونست که وصیت کرد روی سنگ قبرش بنویسن Don't try