از ادبیات
چیزی نمیدانم ولی
الفبای دل من
با نام شروع میشود !emoji