كربلا دارد هواي عاشقي

كربلا يعني خلوص و بندگيكربلا قصه اي پر غصه است

كربلا عشق بازي با دل افسرده استكربلا يعني، غروري بي شكست

كربلا يعني ،بال سفيدي جاي دستكربلا دارد دلي پر درد و آه

كربلا تا قيامت شرمسار از روي ماهكربلا اي تربت پاكت دوا

كربلا اي شاهد روز جزامن بگفتم چند خطي از برايت ،در روز عزا

تا شود سبطِ نبي بر من شفيع، در روز جزامانده ايم امسال به دور از بارگاه و هيئت اش

مانده ايم خانه و انلاين ميشود جاري اشك چَشم