زن و مرد به یکدیگر که علاقه مند می شوند، اشغالگری هم شروع می شود. همه اش در پی تصرف همند و به آزادی هم لطمه می زنند. مالکیت شروع می شود و آرام آرام خصوصیات یک مالک را هم پیدا می کنند. می شوند بپای هم ...