‏همین روزا در سراسر کشور:
عیخ تو شیب ییلدایی مینی دیوینیه دیست دیشتنی.!
emojiemojiemojiemoji