همه اتفاقات خوب
برای انسانهای مثبت اندیش می افتد؛

انسانهایی که زیبا فکر میکنند
با دیگران با محبت رفتار میکنند

خودشان را دوست دارند
و به زندگی لبخند میزنند.