روابطِ خوب مانند عقربه های ساعت هستند؛

آن ها فقط گاهی اوقات همدیگر را ملاقات می کنند؛

اما همیشه با هم هستند ...