ڪاش ...
علت حالِ خوبِ
هم باشیم ...
باور ڪنید دنیاخـــــودش
به اندازه ے ڪافی
مهارت دارد.
ڪہ دل آدمی را
بـــدرد بـــیاورد ...
ڪاش علت حال
خوب یکدیگر باشیم...─