هر وقت رابطه تون نیاز به تغییر داشت؛

تیر و تخته ها رو جابجا کنین

رستوران همیشگی تون رو عوض کنین

به جای پیغام پسغام دادن

تلفن بزنین

بجای عزیزم بگید ، گلم

دکوراسیون رابطه تون رو عوض کنین

اما طرفتون رو عوض نکنین

عشقتان را از حالتی به حالت دیگر تغییر بدیدنه از آدمی به آدم دیگه..