بايد بيخيال بود گاهى...

به زمين و زمان

به تنگ نظران

به آنها كه آمدند،

خاطره ساختند،

و رفتند...

به آنها كه همجنسشان را به جنس مخالف فروختند...

به آنها كه خودمان بوديم و خودشان نبودند...

به آنها كه نردبانشان شديم،

اما ديگر دستِ خودمان بهشان نرسيد!

بايد بيخيال بود گاهى!