تاریخ

هیچ جنگی را فراموش نمی‌کند!

من هم چشم‌های تو را...