.وفادارترازخداسراغ ندارم

به رسم همین وفاداری است

که شما را به او می سپارم...