همیشه هم نمیشود "خوب" بود ...

همیشه هم نمیتوان چشم ها را به روی نامردیِ آدم ها بست و چیزی ندید ...

اتفاقا باید بدانند که تو دیدی و فهمیدی که نگفتن‌ات را نگذارند پای حماقت ...

نمیشود همیشه خود را به کوچه ی علی چپ بزنی و تظاهر کنی که چیزی نشنیده ای ...

اتفاقا باید بفهمند که شنیدی ، ولی برای حفظِ حرمت ها کوتاه آمدی...

"انسان" ها گاهی باید بفهمند که تو هم صبر و تحمل داری!!

که تو هم تاب و توان داری...

باید بدانند که تو هم قلبی داری که

با بی مهری و نامردی میشکند،

بدانند که همیشه نمیتوانند

بزنند و بشکنند و فرار کنند ...

این روزها باید گاهی هم "بد" باشی!

زیادی که "خوب" باشی

زیادی که "مهربان" باشی ، دیده نمیشوی ...

کسی تو را جدی نمیگیرد.!

پس گاهی ، نه همیشه ، "بد" باش..

"بد" باش تا "خوب" بودنت هم دیده شود...

چرا که با بعضی ها همیشه نمیشود "خوب" بود!