همیشه سکوت؛

نشانه‌ی تاییدِ

حرفِ طرفِ مقابل نیست،

گاهی نشانه‌ی قطعِ امید

از سطحِ

شعور اوست...!