آدمیان به لبخندی که بر لب ها می نشانند و
به احساس خوبی که بر جا می نهند و
به دردی که از یکدیگر می کاهند می ارزند