سلامتی اونی که مارو از توو جمع عاقلا برد توو جمع دیوونه ها