در قرنطینه بی قرنطینه ،

با هوا و بی هوا ،

با بوسه و بی بوسه ،

در آغوش و بی آغوش ،

با بهانه و بی بهانه ،

چه بخواهیم چه نخواهیم

چه بمانیم چه بمیریم ،

تو در من و من در توام ...