تو نباشى،

مثل اين است كه واردِ بهشت شوى؛

خدا رفته باشد...