آنکه آسوٖده‌ی خواب است

به بازویِ رقیب

بالشِ نم زده از گریه

چه می داند چیست؟!!