عاشق کردن مردها ،

زیاد هم کار سختی نیست ؛

همین که حرفشان را بفهمی ،

قربان صدقه ی مردانِگیشان بروی ،

قبولشان داشته باشی ،

و به استقامَتشان تکیه کنی ؛

جنگجو ترین مردِ عالم هم که باشند ؛

دل می دهند ...

و در هوایِ تو ، همان پسر بچه ای می شوند ؛

که دلش قربان صدقه های گاه و بیگاهِ تو را می خواهد ...