ز عشقت

بند بندِ این دلِ دیوانه

می لرزد

‏خرابم میکنی اما

‏خرابی با تو می ارزد...