خاطراتی که آدم‌هایش رفته‌اند، دردناکند.

ولی خاطراتی که آدم‌هایش حضور دارند

اما شبیه گذشته نیستند،

به مراتب دردناکترند…