شرح دلتنگی من بی‌ تو فقط یک جمله‌ست

تا جنون فاصله‌ای نیست از اینجا که منم