شهریور است بیا و امتحان تمام بوسه های تجدید شده را یکجا از لبانم بگیر...