شب

انگار همه چیز را بزرگتر نشانمان می دهد؛

جای خالی یک نفر را

تنهایی را؛ درد را

دوستت دارم را

آغوش را ؛ بوسه را