اگر تو را بخواهد

با همه یِ دین و دنیایش؛

خرابی هایِ روزگارانش؛

کنارت می آید؛

می ماند...

تمام نمیشود از تو؛

و برایِ بدست آوردنت با همه ی دنیا میجنگند...

اگر تو را نخواهد...

از عالم و خاتَم ؛

سپاهِ عظیمی میسازد

در راسَ ش قرار میگیرد

و همه شان را ملزم میکند که تک به تک؛

و یک تنه با تو بجنگند.

اینجاست که معادله یِ عشق؛

به همین راحتی حل میشود.