پرندگان
به هم که می رسند
آشیانه می سازند
ما آدم ها
خاطره . .‌ .