به جایگاه خود در زندگی افتخار کنیم
ولی اکتفا نکنیم . . .

با تلاش و پشتکار می شود
غیر ممکن ها را ممکن ساخت . . .