مادامی که
تلخی زندگی دیگران را
شیرین می کنی،
بدان که زندگی می کنی . . .!