باد تنهاست
و هرچه را بیشتر می‌خواهد
بیشتر از خود دور می‌کند