دِل

تو را

خواست

حَریفش نشدم . . .

جان دادَم !!!