از همه دور ميشوم

نقطه ي كور ميشوم

زنده به گور ميشوم

باز مقابلم تويي!