هر شب

تصویری از "بهشت"

برایم تداعی می شود!

وقتی میان ِ آغوشت

مابین ِ گل های پیراهنت،

غرق می شوم ...