هردو طرف مقصرن...

هم جنس من هم جنس تو!

زن هایی که یاد نگرفتن دلشون برای جنس خودشون بسوزه

دلبری هاشون رو توی خیابون کشیدن

و تو جواب لبخند مرد زن دار خندیدن

زن هایی که ترسیدن از تنها موندن تو این اجتماع

و برای تنها نموندن چنگ انداختن به مرد های دیگه

و زن دیگه ای رو تنها کردن

مردهایی که یاد نگرفتن دلشون نلرزه با هر چشم و ابروی گریم شده و قشنگ تری!

مرد هایی که اجتماع هندونه زیر بغلشون گذاشت که مردن و حقِ دست گذاشتن رو هر زنی رو هر زمان دارن

و میتونن زنشون رو دوست داشته باشن و عاشق معشوقه هاشون باشن

زن هایی که احمقانه "دوسِت دارم" رو حواله هر مردی میکنن

و مردهایی که در عین دوست داشتن خیانت رو خوب بلدن!