خنده دار است
ده بار به او گفته ام براى "برای همیشه" خداحافظ