پشتِ این پنجره‌ها نم‌نمِ باران زیباست

دل سپردن به تو با این همه خواهان زیباستچشمِ ابری‌ شده‌ام صبر نمی‌داند چیست!

با تو اما برسد عشق، به پایان زیباست..