گاهی

با دویدن برای رسیدن به کسی

نفسی برای ماندن در کنار او

نخواهی داشت!

پس با کسی بمان

که نصف راه را

به سمتت دویده باشد!