من كه دائم پاىِ خود

دل را به دريا می زنم،

پيشِ تو پايش بيفتد

قيدِ خود را می زنم...!