عمر که بی‌ عشق رفت هیچ حسابش مگیر

آب حیاتست عشق در دل و جانش پذیر