عشق

کودتايی ست

در کيميای ِ تن

و شورشی ست شجاع

بر نظم اشياء

و شوق تو

عادت خطرناکی ست

که نمی دانم چگونه از دست آن

نجات پيدا کنم

و عشق تو

گناه بزرگی ست

که آرزو می کنم

هيچ گاه " بخشيده " نشود